Semalt SEO bilen nädip pul gazanyp bolarBu gün SEO bilen nädip girdeji gazanyp boljakdygy barada gürleşmekçi. Gözleg motory optimizasiýasyny gaty nagt görnüşine öwürmegiň dürli ýollary. Gyzyklanýarsyňyzmy?

Dogry, dogry, SEO ýewro, dollara ýa-da haýsy walýutany ulanyp bilersiňiz. SEO-nyň girdejä terjime etmeginiň dürli ýollary we işleri bar, bu gün men esasy ýollaryň üstünden bararyn.

Bu mümkinçilikleriň her biri, her ýagdaýa görä dürli amallar we usullar bilen başga SEO stilini talap edýär.

Edil şonuň ýaly-da, gazanç maksadymyza ýetmek üçin käbir we beýleki iş görnüşlerinde zerur wagtymyz hem üýtgeýär.

Bularyň hemmesine goşmaça, durmuşyňyzy hökman aňsatlaşdyrjak iň oňat SEO guralyny siziň bilen paýlaşaryn :. SEO Şahsy dolandyryş paneli, hemmesi bir SEO guraly.

SEO-dan girdeji gazanmaga kömek etjek bu iş tapgyryndan başlalyň:

1. Freelancer hökmünde SEO hyzmatlaryny beriň

Elbetde, beýleki kompaniýalara hyzmat etmek SEO-dan gazanç etmegiň gowy usulydyr.

Internetdäki köp kärhanalar SEO strategiýasynyň pesligi ýa-da web sahypasynda ýok iş ýa-da mazmuny optimizasiýa sebäpli işlemeýär.

Bazar ägirt we mümkinçilikler köp. Iň kyn zat, SEO-a maýa goýmak isleýän kompaniýany tapmak we bu işi ýerine ýetirmek üçin dogry adamdygyňyza ynandyrmak.

Bu ýagdaýda SEO-ny esasy girdeji çeşmesine öwürmegiňizi maslahat berýäris. Aslynda, SEO meýilnamalaşdyryş we optimizasiýa bilen kömek edip, beýleki kompaniýalara hyzmatlary berip bilersiňiz. Her gezek öz işiňizde üstünlik gazanýandygyňyzy anyklamak üçin DSD gural, has gowy SEO guraly.

Professional SEO näçe?

Bu gowy sorag we takyk kesgitläp ýa-da kesgitläp bolmaýar.

Bu, hakyna tutulan hyzmatlaryňyza, hünärmen hökmünde kompaniýa gatnaşmagyň derejesine, işiň mukdaryna we iň esasysy, hyzmatlaryňyzyň hiline we SEO-nyň bahasy.

Erkin SEO bolmak näme üçin kyn?

Bu profil bilen işlemek çylşyrymly we ähli sabyrlylygy, bilim we ygrarlylygy talap eder.

SEO-da işläniňizde çylşyrymlaşýan dürli ýagdaýlar bar:

2. Işiňizi SEO bilen ýerleşdiriň

Gark bolup, 1.0 işiňizi 2.0-a öwürseňiz näme bolar? Anotherene bir ygtybarly wariant. Köp kompaniýalaryň onlaýn gatnaşygy ýok: önümlerini ýa-da hyzmatlaryny satmak nukdaýnazaryndan, hatda maglumat beriji hem ýok.

Bu pursatdan peýdalanmak. Eger işiňiz bar bolsa ýa-da kimdir birini bilýän bolsaňyz we internetde däl bolsaňyz, ony synap görmeli.

Haýsydyr bir önüm satsaňyz, ýa-da hyzmat hödürlän bolsaňyz maglumat sahypasyny dörediň. Soňra ony SEO bilen ýerleşdiriň we täze girdeji akymlaryny açarsyňyz.

SEO we onlaýn marketingiň artykmaçlygy, her kim muny edip biler we ortaça maýa goýumlary bilen, müşderileri, abonentleri ýa-da diňe aragatnaşyklary özüne çekip, torda bolup bilersiňiz. Müşderileri çekmäge we olary saklamaga kömek edýän iň oňat gural SEO Şahsy dolandyryş paneli.

Bar bolan işe SEO nädip ýüz tutmaly?

Elbetde, bu bir podkastda açyp bilmejek mowzugymyz, ýöne hemişe aýdyşym ýaly, strategiýaňyzy gowy meýilleşdiriň, ideal sarp edijiňizi kesgitläň, pudagyňyza täsir edýän açar sözleriň üstünde işläň we optimizirläp başlaň.

.Eri gelende aýtsak, biziň ýanymyza baryp bilersiňiz blog bu maksat bilen, üstünlik gazanmak üçin ädimme-ädim dowam etmelidigini bilmek.

Entek blogymyza abuna ýazylmadyk bolsaňyz, her gün paýlaşýan mugt maslahatlarymyzdan peýdalanmak üçin muny etmegiňizi haýyş edýäris. Başga bir tarapdan, SEO-da kömek etmek üçin hünärmenlere el galdyrmagy makul bilýänleriň biri bolsaňyz, size iň gowy goldaw hödürlemek üçin günde 24 sagat we hepdede 7 gün SEO hünärmenlerimiz bar.

3. Gowy sahypalaryň ýerleşişiOnlaýn telekeçilik dünýäsinde nusgawy. Ilki bilen, bir sahypa näme? Dogrusy, bir sahypa gaty anyk bir mowzuk bilen baglanyşykly we bu hakda ähli zerur maglumatlary berýän sahypa.

Bir nokadyň mysaly, mysal üçin pitbull güjük sahypasy bolar. Görşüňiz ýaly, bu gaty anyk mowzuk we belli bir adamlar toparyny gyzyklandyrýan maglumat we mazmun döretmek arkaly öwrenilip bilinjek mowzuk, gaty kiçi bolanda gysga ýa-da gysga bir ýer. has uly mesele ýa-da mowzuk.

Bir ýer ýa-da mikro-nokat bilen nädip pul gazanyp bolar?

Bu ýerde dürli mümkinçilikler bar. Ilki bilen belli bir tema bilen bu web sahypasyny döretmek işini etmeli. Mysal üçin pitbull güjükleriniň mysalyny alalyň. KW gözlegini geçirersiňiz we isleýän sözleriňiziň reýtingine gönükdirilen sahypaňyzy we mazmunyňyzy optimizirlärsiňiz.

SEO işiňiz netije berensoň, 2 ýol bilen girdeji alyp bilersiňiz:

4. Şahamça hökmünde satmak üçin sahypa döretmek

Örän üstünlikli wariantlaryň biri hem şahamça hökmünde önümleri satmakdyr.

Düşünjesinde, bu bir gowy web sahypasyny döretmäge meňzeýär, ýöne girdeji gazanmagyň usuly düýbünden üýtgeýär. Pitbull güjük blogym güýçden-güýçe dowam edýär diýeliň we barha köp traffik alýaryn. Her gün takmynan 250-300 sapar edýärin we kiçi elektron söwdany, güjük idegine, öý haýwanlaryna, itlere, oýunjaklara ... önümleri goýup boljak kiçijik dükan gurmagy göz öňünde tutýaryn.

Gözleýän girdejiňizi gazanmak gowy pikir, ýöne elbetde, elektron telekeçiligi gurmak gaty çylşyrymly bir zat we öňünden birnäçe sagat işlemeli: ykdysady maýa goýumlary, üpjün edijileri gözlemek, paýnamalary dolandyrmak ...

Şeýle-de bolsa, bu meseleleriň hemmesini özüňiz halas edip bilersiňiz. Mysal üçin, şahamça hökmünde satmaga we her satuw üçin komissiýa almaga mümkinçilik berýän onlaýn haýwan dükanyny tapyp bilersiňiz. Önümleri hödürlemegiň we gaty bulaşyk bolmazdan girdeji çeşmesine eýe bolmagyň bu adaty bir usuly.

Şeýle-de bolsa, siz erkin işleýän, SEO agentligi ýa-da diňe bir şahsyýet bolsaňyz, oňa gatnaşyp bilersiňiz Semalt hyzmatdaş maksatnamasy.

Elbetde, peýdasy asyl satyjymyz ýaly ýokary bolmaz, ýöne bu ýagdaýlarda ýeterlik bolup biler. Hakykatdanam, önümlere we karz berýän kompaniýa baglylykda 1% -den 70% -e çenli ähli görnüşli komissiýalary tapyp bilersiňiz.

Aliexpress, Amazon, eBay ... Şahamça hökmünde satmagyň bu görnüşini hödürleýän ýüzlerçe kompaniýaňyz bar.

5. SEO okuw mazmunyny döretmek

Netijede, SEO arkaly girdeji gazanmagyň başga usullarynyň ýokdugyny aňlatmaýar, bu mowzuk boýunça okuw kurslary we okuw sapaklary arkaly nädip pul gazanyp boljakdygy barada gürleşmekçi.

Ilki bilen, bu ýagdaýda SEO-ny bilýän adam bolmaly. Özüňizi dogry beýan etmegi başarmaly, nädip düşündirmelidigini bilmek, görünýäninden has çylşyrymly, ýöne diňe beýle däl. Şeýle hem, amaly ýagdaýlary nädip ulanmalydygyny, tejribelere bil baglamaly we üstünlik we şowsuzlyk hekaýalaryny gürrüň bermeli, başgalara girdeji getirýän iş gurmaga kömek etmeli.

Diňe şu gün üçin, aýdanlarymy gyzykly taparsyňyz we gark bolup, girdeji getirýän käbir başlangyçlary döredersiňiz diýip umyt edýärin.

Netije

SEO-nyň internetdäki üstünlikleriňiziň açarydygyna şek ýok. Bu maksat bilen, SEO bilen pul gazanmaga mümkinçilik bermek üçin, size hökman size kömek etjek 5 amaly pikiri paýlaşdyk.

Mundan başga-da, web sahypaňyzy aňsatlyk bilen tanatmak we ondan pul gazanmak üçin sizi agza bolmaga çagyrýarys Semalt hyzmatdaş maksatnamasy. Müşderileriňiziň size gelmegini üpjün etmek we iň esasysy has köp pul gazanmak üçin bu iň oňat usuldyr.

Teklipleriňiz bar bolsa ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, teswirlerde bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.


send email